พื้นที่ 360,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2538

พื้นที่ 100,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2554

พื้นที่ 200,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2559

พื้นที่ 43,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2549

พื้นที่ 119,100 ตร.ม.
ปีที่เปิดบริการ 2555

พื้นที่ 180,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2561

พื้นที่ 360,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2538

พื้นที่ 43,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2549

พื้นที่ 100,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2554

พื้นที่ 119,100 ตร.ม.
ปีที่เปิดบริการ 2555

พื้นที่ 200,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2559

พื้นที่ 180,000 ตร.ม. ปีที่เปิดบริการ 2561