ติดต่อสอบถาม

สนใจพื้นที่เช่า ติดต่อ 02-343-8899

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 (Terminal21) มีความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการอันยอดเยี่ยม และประสงค์จะส่งมอบประสบการณ์อันล้ำค่าให้แก่ท่าน โดยเราตระหนักดีว่า ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ดังนั้น เราจึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่าน (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) วัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น และสิทธิของท่านที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะใช้บังคับกับศูนย์การค้าในเครือ Terminal 21 ทั้งหมด

 • 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา หรือใช้บริการภายในศูนย์การค้า Terminal 21 ของเรา ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้น มีหลายประเภทซึ่งจะครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้

  • 1.1 ข้อมูลการติดต่อ
   ในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ในการติดต่อจากท่าน เช่น ชื่อ, วันเกิด,อีเมล ที่อยู่, เมือง, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อความหรือข้อเสนอแนะ และอื่นๆ
  • 1.2 ข้อมูลการใช้งาน
   ข้อมูลการใช้งาน คือข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งเกิดจากการใช้บริการ อันได้แก่ ข้อมูลที่แสดงให้ทราบว่า ท่านเข้าถึงและใช้งานบริการของเราอย่างไร เช่น Internet Protocol Address (IP Address), ประเภทเบราเซอร์, เวอร์ชั่นเบราว์เซอร์, วันที่ เวลา และระยะเวลาที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
  • 1.3 การติดตามและข้อมูลคุกกี้
   คุกกี้ คือข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต โดยเราจะใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อติดตามการให้บริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่าง คุกกี้จะถูกส่งจากเว็บไซต์ของเราไปยังเบราเซอร์ของท่าน และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน โดยยังมีเทคโนโลยีอื่นที่เราใช้ในการรวบรวมและติดตามข้อมูล หรือปรับปรุงและวิเคราะห์การให้บริการของเรา เช่น Beacon, Tags หรือ Scripts อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของท่านปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ แต่ในกรณีเช่นว่านี้ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนในเว็บไซต์ของเราได้
 • 2.วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะแต่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้เท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ของเราจะมีความชัดเจนและเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งไว้ ทั้งนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • 2.1 ส่งสื่อทางการตลาดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หรือคู่ค้าของเรา
  • 2.2 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัยอื่น ๆ
  • 2.3 เพื่อประเมินและปรับปรุงประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า
  • 2.4 เพื่อจัดการดำเนินการบริหารและให้บริการแก่คุณบนเว็ปไซต์
  • 2.5 เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการของเรา
  • 2.6 เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาการบริการของเรา
  • 2.7 วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งให้คุณทราบ ณ จุดที่เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • 3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันให้แก่บุคคลอื่น
  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงในกรณีดังต่อไปนี้

  • 3.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจรวมถึงในกรณีดังต่อไปนี้
   เราได้ว่าจ้างผู้ให้บริการเข้ามาดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา ผู้ให้บริการดังกล่าวจะมีภาระผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราจะเปิดเผยข้อมูลให้เฉพาะในขอบวัตถุประสงค์ของการบริการเท่านั้น
  • 3.2 การจัดโครงสร้างองค์กรใหม่หรือการขายธุรกิจให้กับองค์กรอื่น
   เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขาย การโอน หรือการโอนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  • 3.3 ศาล การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล
   เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่มีการร้องขอ จากศาล หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่งศาล กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกโดยภาครัฐ
  • 3.4 การตรวจสอบ
   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอาจจำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือเพื่อตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น หรือตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
 • 4.มูลเหตุทางกฎหมายที่ทำให้เรามีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  โดยทั่วไปแล้ว เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น หากเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และเราจะสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลได้ตราบเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ดำเนินการได้เท่านั้น ดังนั้นหากเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการโดยยึดหลักตามมูลเหตุทางกฎหมายที่ทำให้เรามีสิทธิใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  • 4.1 การปฏิบัติตามสัญญา
   เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญา หรือเจตนาในการเข้าทำสัญญา
  • 4.2 ข้อผูกมัดทางกฎหมาย
   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการหรือศาล
  • 4.3 ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย
   เราอาจดำเนินการข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่เป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการดำเนินธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับประโยชน์ที่จะมีต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล
  • 4.4 ความยินยอมของท่าน
   เราอาจขอความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่าน ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • 5.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการของเรา หรือเราสามารถให้บริการแก่ท่าน รวมถึงให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และสำหรับแก้ไขข้อโต้แย้งกับฝ่ายอื่น และเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเรา นอกจากนี้ เราจะเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ
 • 6.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะมีกระบวนการที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองด้วยระบบ และวิธีการที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีมาตรการทั้งด้านความปลอดภัย ทางเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อจำกัดการเข้าถึง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • 7.สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ท่านเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือจำกัด การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ภายใต้กฎหมายกำหนด โดยท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

  • 7.1 สิทธิในการเข้าถึง
   ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน โดยท่านสามารถร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี ซึ่งเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วบุคคลที่เราเก็บ และสำหรับการตอบกลับคำขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โปรดส่งคำร้องมายังช่องทางติดต่อด้านล่าง
  • 7.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล
   ท่านสามารถแจ้งเราให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
  • 7.3 สิทธิในการเพิกถอนการยินยอม
   ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนการยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา
  • 7.4 สิทธิในการลบข้อมูล
   ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามี
  • 7.5 สิทธิในการจำกัดการประมวลผล
   ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • 7.6 สิทธิในการร้องเรียน
   ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   หมายเหตุ : เราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว
 • 8.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการโพสต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ในหน้านี้ ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อประกาศไว้ในหน้านี้
 • 9.ติดต่อเรา
  หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่เราระบุไว้ในหน้า Contact page